Södertälje och Nykvarn  

StjOF´s område är Södertälje och Nykvarns kommuner. Tyngdpunkten av intressanta lokaler finns i Tullgarn-Mörkö-området men även på andra ställen finns platser värda ett besök. Då är det oftast våtmarker samt i viss mån skogs- och myrområden. Nedan följer korta beskrivningar av ett urval lokaler.

Alla fotografier nedan är tagna av Göran Sundholm.

Tullgarnsområdet

Området kring Tullgarns slott erbjuder en rik variation av naturområden intressanta för fågelskådning. I första hand är det havsvikarna på båda sidor om slottet samt Tullgarnsnäs ca 1 km öster om slottet som bör nämnas. Beroende på årstid är också fälten kring slottsområdet samt lövlundarna och hagmarkerna vid Tullgarnsnäs och vid slottet intressanta.

Tullgarn - Häggnäsviken

Häggnäsviken vid Tullgarn. Fotograf: Göran Sundholm

Just öster om slottet ligger Häggnäsviken som är en tämligen vid och grund havsvik, delvis kantad av vass. Delar av stränderna, främst i inre delen av viken samt längs stranden upp mot slottet kan samla rastande vadare vid rätt årstid. Viken kan överblickas från ett fågeltorn som nås från slottsområd et.

 

Tullgarn - Västerviken

Västerviken vid Tullgarn. Fotograf: Göran Sundholm

Väster om Tullgarns slott ligger Västerviken. Liksom Häggnäsviken på slottsuddens andra sida är detta en havsvik som i de inre delarna har stränder som lockar rastande vadare under flyttningstid. Omgivande strandängar kan också vara intressanta att bevaka.

Tullgarn - Näset

Tullgarnsnäs. Fotograf: Göran Sundholm

Tullgarnsnäs ligger två havsvikar öster om Tullgarns slott. Näset-området har en varierad natur med en stor lövlund, hasselbackar, vidsträckta betade strandängar, vassar, vadarstränder och havsskär. Området lämpar sig mycket bra både som skådarlokal och allmänt strövområde.

Mörkö

Mörkö bjuder på varierad och vacker natur och är värt ett besök året runt. Det är framförallt den norra delen som brukar locka fågelskådare. Där finns strandängar, slättsjön Sandasjön samt stora åkrar som kan locka rastande fåglar. Förutom detta kan det t ex vara värt att lyssna efter ugglor i skogsområdena på vårvintern samt på våren besöka lövskogarna på Eriksö och Kålsö på södöstra delen av ön. Sundet mellan Mörkö och fastlandet lockar rastande sjöfågel i flyttningstider samt på vintern och är ett flyttstråk som kan vara givande att bevaka.

Mörkö - Sandasjön

Sandasjön på norra Mörkö. Fotograf: Göran Sundholm

Strax söder om Hörningsholms slott på norra Mörkö ligger Sandasjön. Det är en tämligen igenväxt slättsjö med omgivande jordbruks- och ängsmark. Sjön kan hysa häckande simänder men kanske är det omgivningarna som är mest intressanta. T ex brukar de sanka områdena kring sjöns utlopp vara bra för nattsångare och de omgivande fälten är intressanta för rastande fåglar.

Mörkö - Björkarösund

Björkarösund på norra Mörkö. Fotograf: Göran Sundholm

Strandängarna och sundet mellan norra Mörkö och fastlandet bildar lokalen Björkarösund. De öppna och delvis sanka markerna lockar rastande fåglar av många kategorier. Vadare påträffas på stränderna och sjöfågel i sundet.

Pilkrogsviken

Pilkrogsviken ligger just invid Saltå kvarn utanför Järna. Lokalen består av en havsvik och strandängar som kan övervblickas från en nybyggd plattform. Morån mynnar ut i viken och kan beskådas längs stigen från parkeringen ner till plattformen.

Simsjön

Simsjön. Fotograf: Göran Sundholm

Simsjön är en restaurerad fågelsjö som ligger väster om Järna. Reglering av vattenytan samt röjning och andra åtgärder har skapat en intressant lokal för framförallt häckande fåglar. Ett fågeltorn och flera naturliga utsiktspunkter ger möjlighet att överblicka sjön.

Lina-området

Lina lersjö. Fotograf: Göran Sundholm

Lina naturreservat är ett stadsnära naturområde med varierad natur och trevliga strövstigar. Den mest intressanta delen för fågelskådning är lersjön där det även finns ett fågeltorn. .