Artlista för Södertälje och Nykvarn

- preliminär förteckning över iakttagna arter samt deras status

Uppgifterna gäller om inte annat anges från 1978 och framåt. Före 1999 ingick Nykvarns kommun i Södertälje kommun. Listan är preliminär och är sammanställd av Lennart Magni. StjOF tar tacksamt mot alla uppgifter som har betydelse för artlistan: till Stefan Bengtsson (ordf.). Läs mer om artlistan.

Statusbeteckningar

H = Regelbundet häckande
h = Ej regelbundet häckande
Ht = Årlig förekomst under häckningstid
ht = Ej regelbundet förekommande under häckningstid
F = Regelbundet uppträdande under flyttning
f  = Ej årligen rapporterad genomflyttare
T = Tillfälligt iakttagen


Artförteckning


T  Smålom
H  Storlom
h  Smådopping
H  Skäggdopping
T  Gråhakedopping
H  Svarthakedopping
Ht Storskarv
H? Rördrom
T  Silkeshäger
T  Ägretthäger
H  Häger
T  Svart stork
T  Vit stork
T  Skedstork
H  Knölsvan
f   Mindre sångsvan
H  Sångsvan
F  Sädgås
T  Spetsbergsgås
F  Bläsgås
H  Grågås
T  Snögås
H  Kanadagås
f   Vitkindad gås
f   Prutgås
T  Rostand
h  Gravand
T  Mandarinand
F  Bläsand
h  Snatterand
h? Kricka
T  Amerikansk kricka (1976)
H  Gräsand

F  Stjärtand
ht, F Årta
ht, F Skedand
T  Rödhuvad dykand
h? Brunand
h? Vigg
T  Ringand
F  Bergand
H  Ejder
T  Praktejder
T  Alförrädare
F  Alfågel
f   Sjöorre
f   Svärta
H  Knipa
ht, F Salskrake
h? Småskrake
H  Storskrake
T  Amerikansk kopparand
H? Bivråk
T  Glada
T  Brun glada
H  Havsörn
H  Brun kärrhök
F  Blå kärrhök
T  Stäpphök
T  Ängshök
H  Duvhök
H  Sparvhök
H  Ormvråk
F  Fjällvråk
f   Kungsörn
H  Fiskgjuse
h  Tornfalk
T  Aftonfalk
f   Stenfalk
H? Lärkfalk
T  Jaktfalk
T  Pilgrimsfalk
h  Järpe
h? Orre
h? Tjäder
H? Rapphöna
T  Vaktel
H  Fasan
h? Vattenrall
T  Småfläckig sumphöna
T  Kornknarr
h  Rörhöna
H  Sothöna
H? Trana
h? Strandskata
T  Skärfläcka
T  Tjockfot

H  Mindre strandpipare
H? Större strandpipare
F  Ljungpipare
F  Kustpipare
H  Tofsvipa
T  Sumpvipa (1975)
F? Kustsnäppa
F  Småsnäppa
F  Mosnäppa
F  Spovsnäppa
h? Kärrsnäppa
f? Myrsnäppa
F  Brushane
F  Dvärgbeckasin
H? Enkelbeckasin
T  Dubbelbeckasin
H  Morkulla
T  Rödspov
T  Myrspov
f? Småspov
Ht Storspov
F  Svartsnäppa
H? Rödbena
F  Gluttsnäppa
H  Skogssnäppa
F  Grönbena
H  Drillsnäppa
T? Roskarl
T  Smalnäbbad simsnäppa
T  Bredstjärtad labb
T  Labb
T  Dvärgmås
H? Skrattmås
H  Fiskmås
H? Silltrut
H  Gråtrut
T  Vitvingad trut
T  Vittrut
H  Havstrut
T  Tretåig mås
h? Skräntärna
H  Fisktärna
H? Silvertärna
T  Småtärna
T  Svarttärna
T  Vitvingad tärna
T  Tobisgrissla
T  Alkekung
H  Tamduva
H  Skogsduva
H  Ringduva
H? Turkduva
T  Turturduva
H  Gök
H  Berguv
h? Sparvuggla
T  Hökuggla
H  Kattuggla
H? Hornuggla
T  Jorduggla
H? Pärluggla
H? Nattskärra
H  Tornseglare
T  Kungsfiskare
T  Härfågel
H? Göktyta
T  Gråspett
H  Gröngöling
H  Spillkråka
H  Större hackspett
H  Mindre hackspett
T  Tretåig hackspett
H? Trädlärka
H  Sånglärka
T  Berglärka
H  Backsvala
H  Ladusvala
H  Hussvala
T  Stor piplärka
H  Trädpiplärka
H  Ängspiplärka
F  Rödstrupig piplärka
T  Skärpiplärka
H  Gulärla
T  Forsärla
H  Sädesärla
T  Engelsk sädesärla

F  Sidensvans
h  Strömstare
H  Gärdsmyg
H  Järnsparv
H  Rödhake
H? Näktergal
F  Blåhake
T  Svart rödstjärt
H  Rödstjärt
H  Buskskvätta
T  Svarthakad buskskvätta
H  Stenskvätta
T  Ringtrast
H  Koltrast
H  Björktrast
H  Taltrast
H  Rödvingetrast
H? Dubbeltrast
Ht Gräshoppsångare
T  Flodsångare
H  Sävsångare
T  Busksångare
Ht Kärrsångare
H  Rörsångare
h  Trastsångare
H? Härmsångare
h  Höksångare
H  Ärtsångare
H  Törnsångare
H  Trädgårdssångare
H  Svarthätta
T  Lundsångare
H  Grönsångare
h? Gransångare
H  Lövsångare
H  Kungsfågel
H  Grå flugsnappare
h, Ht? Mindre flugsnappare
H  Svartvit flugsnappare
h  Skäggmes
H  Stjärtmes
H  Entita
H  Talltita
H  Tofsmes
H  Svartmes
H  Blåmes
H  Talgoxe
H  Nötväcka
H  Trädkrypare
T  Sommargylling
H  Törnskata
F  Varfågel
H  Nötskrika
H  Skata
H  Nötkråka
T  Smalnäbbad nötkråka
H  Kaja
ht, F Råka
H  Kråka
T  Svart kråka
H  Korp
H  Stare
H  Gråsparv
H  Pilfink
H  Bofink
F  Bergfink
H  Grönfink
H  Steglits
H  Grönsiska
H  Hämpling
T  Vinterhämpling
F  Gråsiska
T  "Brunsiska"
T  Snösiska
T  Bändelkorsnäbb
H? Mindre korsnäbb
h? Större korsnäbb
H  Rosenfink
T  Tallbit
H  Domherre
H  Stenknäck
F  Lappsparv
F  Snösparv
H  Gulsparv
H  Ortolansparv
T  Videsparv
H  Sävsparv

Summa 254 arter + 6 raser