Om artlistan

Lite till mans prickar vi väl av vilka fågelarter vi sett under årens lopp i så kallade krysslistor. Dessa personliga listor kan avse arter observerade i hela riket, så kallade Sverigekryss, eller inom kommunen eller rent av vara begränsade till tomtkryss, det vill säga de arter man noterat från den egna tomten. Man kan också samla på årskryss eller på månadskryss. Mer eller mindre officiella tävlingar mellan fågelskådares personliga krysslistor presenteras av och till i olika lokala tidskrifter.

Som resultat av ornitologernas gemensamma ansträngningar och baserat på deras benägenhet att föra sina iakttagelser vidare kan artlistor upprättas för hela riket, olika regioner eller kommuner. Flera sådana listor finns publicerade.

Vår förening har sedan tillkomsten 1978 dokumenterat fågellivet inom kommunen genom att från medlemmarna begära in uppgifter om förekomsten av mindre vanliga och sällsynta arter. Resultaten härav har sedan presenterats i föreningens årsbok. På det sättet har vi fått tillgång till ett digert material för vilket vi är skyldiga alla uppgiftslämnare ett stort tack.

Delvis med utgångspunkt från detta material har jag roat mig med att sammanställa en lista över i vår kommun anträffade arter från och med 1978, kompletterat med ett par ytterligare arter från 1970-talet. Detta är ju i och för sig inte så svårt. Men jag har också försökt att grovt ange de olika arternas status i termer av häckande, genomflyttare eller tillfälligt förekommande. De kategorier jag använt mig av är följande:

Som resultat av ornitologernas gemensamma ansträngningar och baserat på deras benägenhet att föra sina iakttagelser vidare kan artlistor upprättas för hela riket, olika regioner eller kommuner. Flera sådana listor finns publicerade.

H = Regelbundet häckande
h = Ej regelbundet häckande
Ht = Årlig förekomst under häckningstid
ht = Ej regelbundet förekommande under häckningstid
F = Regelbundet uppträdande under flyttning
f  = Ej årligen rapporterad genomflyttare
T = Tillfälligt iakttagen

Listan, som följer här, är högst preliminär. Klassificeringen, om än grov, i olika statusgrupper är för många arter diskutabel. I en del fall har jag satt ut frågetecken, ibland lite provokativa, för att få igång en diskussion och på det viset förbättra vår kunskap om kommunens fågelliv. Det är nämligen frapperande hur lite man (läs jag) vet om vissa halvvanliga arters status. Skogshönsen t.ex., häckar de årligen inom kommunens gränser? Förmodligen gör de så men kunskapen, åtminstone för mig, är bristfällig. Här är också ett litet annat problem. De rapporter vi fått in till föreningen har en mycket stark övervikt för Mörkö-Tullgarnsområdet, helt naturligt med dess rika fågelliv. Men från kommunens skogstrakter är rapporteringen ganska mager.

Tillsammans vet vi alltså enormt mycket mer. Min önskan är därför att ni läser igenom listan noggrannt och för det första kontrollera att jag inte glömt någon art och för det andra ropa högt när ni tycker att klassificeringen är helt uppåt väggarna. Hör av er till undertecknad med era synpunkter. Sedan hoppas jag kunna återkomma med en betydligt mer korrekt lista i nästa årsbok.

Lennart Magni, Hildurvägen 4B, 151 39 Södertälje, tel. 550 970 69.
E-post: l_magni@hotmail.com