Rapporteringsguide för fågeliakttagelser inom kommunerna Södertälje och Nykvarn

Reviderad 2014

 

Rapportera de nedan angivna arterna samt övriga ovanliga och intressanta arter, större flockar, avvikande beteenden, utseenden och liknande. Rapportera också observationer av arter som ses ovanligt tidigt, sent eller under fel tid av året.

 

Lokalangivelse: Om du inte använder de ”standardiserade” lokalerna som finns i rapportsystemet Svalan när du anger lokal för observationen, tala då också om i t ex närmaste samhälle, kyrka, större gård eller liknande alternativt vilken församling den ligger i. Alltså inte bara ‘Skogstorp’!

 

Rapportera 2014 års observationer till Artportalen Svalan allra senast 30 januari 2015 för att de ska hinna behandlas till årsrapporten.

 

A= alla observationer

= vårobservationer (~mars - maj)

H= konstaterad eller förmodad häckning

Ht= alla observationer under häckningstid

Vi= vinterobservationer (normalt dec - febr)

>antal = större flockar, vanligtvis under flyttningstid

 

Mindre sångsvan                  A

Sångsvan                             Ht, Vi

Sädgås                                Vi, >20

Grågås                                 H, Vi, >500

Bläsgås                                A

Fjällgås                                A

Spetsbergsgås                     A

Kanadagås                           H, >50

Prutgås                                A

Vitkindad gås                       A

Gravand                               A

Kricka                                  Ht, Vi, >100

Årta                                      A

Snatterand                            A

Stjärtand                              , Ht

Bläsand                                , Ht, Vi, >30

Skedand                              A

Brunand                               Ht, Vi, >30

Bergand                               A

Vigg                                     Ht, >500

Ejder                                    Ht (norr  Mörkö),Vi

Sjöorre                                 A

Svärta                                  A

Knipa                                   H

Alfågel                                 A

Salskrake                             A

Småskrake                           A

Storskrake                            >200

Tjäder, Orre, Järpe                A

Rapphöna                            A

Vaktel                                  A

Vattenrall                              A

Sumphöns                            A

Smålom                               A

Storlom                                Ht, Vi

Skäggdopping                     H, Vi >50

Övriga doppingar                  A

Storskarv                             Ht >50

Rördrom                               A

Gråhäger                              H, Vi

Bivråk                                  A

Brun glada                            A

Röd glada                            A

Havsörn                               A

Brun kärrhök                         Ht

Blå kärrhök                           A

Ängs/Stäpphök                    A

Duvhök                                Ht

Sparvhök                             H

Ormvråk                               H, Vi

Fjällvråk                               A

Kungsörn                             A

Fiskgjuse                             Ht

Falkar                                   A

Vattenrall                              A

Sumphöns                            A

Kornknarr                             A

Rörhöna                               A

Sothöna                               >100

Trana                                    Ht, >50

Strandskata                          Ht (norr Mörkö + inland), Vi

Mi strandpipare                     A

St strandpipare                     Ht,Vi

Skärfläcka                            A

Fjällpipare                            A

Ljungpipare                          Ht, >30

Kustpipare                            A

Tofsvipa                               H, Vi

Kärrsnäppa                           Ht, Vi, >20

Övr. småsnäppor                  A

Brushane                              Ht, >20

Enkelbeckasin                      Ht, Vi, >20

Dvärgbeckasin                     A

Dubbelbeckasin                    A

Morkulla                               Vi

Spovar                                 A

Drillsnäppa                           Ht

Rödbena                              Ht Vi, +inland

Grönbena                             Ht, >50

Skogssnäppa                       Ht

Gluttsnäppa                          , >10

Svartsnäppa                         , >10

Roskarl                                A

Smaln. simsnäppa                A

Labbar                                 A

Dvärgmås                            A

Skrattmås                             H

Silltrut                                  H, Vi

Gråtrut                                  >1000

Skräntärna                            A

Silvertärna                            Ht i lämpl häckbiotop

Kentsk tärna                         A

Småtärna                              A

Svarttärna                             A

Alkfåglar                              A

Skogsduva                           Ht, Vi, >20

Ringduva                              Vi, >200

Turkduva                              A

Turturduva                            A

Gök                                     Ht

Kattuggla                             H

Övr ugglor                            A

Nattskärra                             A

Kungsfiskare                        A

Härfågel                               A

Göktyta                                A

Mi hackspett                         A

Vitryggig hackspett               A

Tretåig hackspett                  A

Gröngöling                           Ht

Spillkråka                             Ht

Trädlärka                              A

Sånglärka                             Vi

Berglärka                              A

Backsvala                            A

Ängspiplärka                        Vi

Rödstrupig piplärka              A

Skärpiplärka                         A

Sädesärla                             Vi >50

Gulärla                                 Ht

Forsärla                                A

Sidensvans                          So, >50

Strömstare                           A

Gärdsmyg                            Ht, Vi

Järnsparv                             Vi

Rödhake                              Vi

Blåhake                                A

Näktergal                              H, Ht

Svart rödstjärt                       A

Stenskvätta                          Ht

Björktrast                             > 300

Dubbeltrast                          Ht, Vi, >20

Ringtrast                              A

Taltrast                                 Vi

Rödvingetrast                       Vi >100

Gräshoppsångare                 A

Flodsångare                         A

Busksångare                        A

Kärrsångare                          A

Trastsångare                         A

Härmsångare                        A

Höksångare                          A

Svarthätta                             Vi (dec - mars)

Lundsångare                         A

Gransångare                         Ht

Mi flugsnappare                    A

Halsbandsflugsnappare        A

Skäggmes                            A

Stjärtmes                              Ht, >10

Pungmes                              A

Sommargylling                     A

Törnskata                             Ht

Varfågel                               A

Stare                                    Vi, >500

Korp                                    H, >30

Svart kråka                           A

Nötkråka                              A

Råka                                    A

Bofink                                  Vi >100

Bergfink                               Ht, Vi >100

Steglits                                Ht,Vi,>20

Hämpling                              Ht, Vi

Vinterhämpling                      A

Gråsiska                               Ht

Snösiska                              A

Bändelkorsnäbb                   A

St korsnäbb                         A

Korsnäbb sp                        Ht, >20

Tallbit                                   A

Stenknäck                            A

Rosenfink                             A

Lappsparv                            A

Snösparv                             A

Ortolansparv                         A

Gulsparv                              >100

Videsparv                             A

Sävsparv                              Vi